Exjobb

Midvatten AB har under åren erbjudit möjlighet till examensarbeten inom ämnesområdena hydrogeologi och vattenbehandling. Vi gläder oss åt att flera av de utexaminerade studenterna har valt att arbeta vidare på företaget.
Kontakta oss gärna med förslag på nya examensarbeten.

Publicerade exjobb

Hårdhetsvariation i grundvatten längs Badelundaåsen mellan Leksand och Avesta.

– Av Manuel Entrambasaguas

  • Syftet med examensarbetet var att kartlägga och förklara hårdhetsvariationer i grundvatten längs Badelundaåsen mellan Leksand och Avesta. I arbetet användes flera GIS-program, såsom ArcView, ArcInfo, IDRISI, och ett geokemiskt modelleringsprogram, PHREEQC.

Järnets förekomst i grundvattnet i isälvsavlagringar i Dalarna: Bakgrundshalter och rörmaterialets inverkan vid grundvattenprovtagning.

– Av Elin Gustavsson

  • En studie av järnhaltens variation i grundvattnet i syfte att geokemiskt och geohydrologiskt bestämma de faktorer som påverkar järn- och manganhalten i grundvattnet i ett urval isälvsavlagringar i Dalarna, samt att bestämma hur man bäst ska provta grundvatten med provtagningsmetodik tillämpad av Midvatten AB.

Grundvattenmodellering i Badelundaåsen.

– Av Martin Lorentzon

  • Examensarbetets syfte var att skapa en fungerande grundvattenmodell för området mellan två vattentäkter – Lennheden och Övre Tjärna för att få en större förståelse för grundvattenmagasinet.

Minskning av manganhalter vid återinfiltration av grundvatten. Studie av ett behandlingsförsök i Lennheden.

– Av Malin Eriksson

  • I den studien har ett återinfiltrationsförsök i Lennheden utanför Borlänge följts i syfte att undersöka syresättning av grundvattenmagasinet och påverkan på manganhalterna i renvattnet.

Grundvattenmodellering vid en återinfiltrationsanläggning i åsakvifär.

– Av Joel Dahné

  • Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur en numerisk, hydrologisk, modell kan skapas med modellprogrammet Visual MODFLOW för att simulera grundvattenflödet mellan återinfiltrationen och produktionsbrunnarna i Lennheden.

Åsgravsjöar – En hydrologisk undersökning.

– Av Henrik Spångmyr och Robin Djursäter

  • Syftet med examensarbetet var att skapa en bättre förståelse av lokornas hydrologi. Detta genom att uppskatta vattenbudgetens termer, studera grundvattnet kring lokorna och genom läckagemätning med strömningsmätare på lokornas botten.

Grundvattenutflödet ur Badelundaåsen vid Frostbrunnsdalen – kvantifiering och ursprungsbestämning med hjälp av spårämnen och massbalansmodell.

– Av Joel Frandsen

  • Examensarbetets syfte var att kvantifiera mängden av utflödande grundvatten. Detta genom flödesmätningar i ytvattendrag, en numerisk massbalansmodell samt punktvisa mätningar av utströmningen via utströmningsmätare. I arbetet har elektrisk konduktivitet och temperatur använts som spårämne.

Syresättning av grundvattnet i Badelundaåsen vid Lennhedens och Övre Tjärnas vattentäkter.

– Av Sanna Lindberg

  • Syftet med examensarbetet var att bestämma hur driften av vattentäkterna i Övre Tjärna och Lennheden (Borlänge) kan komma att påverka grundvattenkvaliteten med avseende på syrenivå och halt organiskt material till följd av en ökad inträngning av ytvatten från Dalälven. Dessutom undersöktes om det skett förändringar i grundvattnets flödesriktning samt hur situationen kan se ut i framtiden.
Publicerade examensarbeten finns tillgängliga i sin helhet på DiVa:s hemsida (Digitala Vetenskapliga Arkivet) https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5015