Våra resurser

Fältresurser omfattar

 • lastbil
 • borrigg
 • arbetsbilar utrustade för fältarbete
 • utrustning för behandlingsförsök
 • högprecisions GPS (GNSS RTK)
 • brunnskamera
 • brunnsrensningsutrustning
 • utrustning för vattenanalyser i fält
 • provtagningsutrustning
 • stort förråd med pumpar och flödesmätare
 • utrustning för automatisk registrering av vattennivå, temperatur och kemiska parametrar.

Insamling av data

Vi använder olika digitala lösningar för att effektivisera och kvalitetssäkra insamling av mätdata i fält.

 

 • Vi använder automatiskt loggande givare i stor omfattning för registrering av vattennivåer och vissa kemiska parametrar.
 • För registrering av fältmätningar används digitala hjälpmedel vilket väsentligt effektiviserar både fältarbete och överföring till databaser samt bidrar till kvalitetssäkringen.
 • Import av vattenanalysdata från labb till databaser är till stora delar digitaliserat.

Verktyg för datahantering och analys

Vi bygger snabbt och delvis automatiserat upp hydrogeologiska databaser och arbetsmaterial utifrån tillgängligt underlag såsom berg- och jordartskartor, detaljerad höjddata, brunnsarkiv, vattenanalyser och befintliga grundvattenutredningar. I arbetet används Qgis (programvara med öppen källkod, fri för nedladdning) och speciellt utvecklat plugin ”Midvatten” (https://www.qgis.org/en/site/).

Dessa program används för:

 • Datahantering och bearbetning med direkt koppling till skräddarsydd databas.
 • Analys och presentation.

Pluginet är under kontinuerlig utveckling i egen regi.

Sammanställning av flertal parametrar i diagram
3D-model
Sammanställning av flertal parametrar på karta.
FieldLogger