Exempel på uppdrag

Ny grundvattentäkt för Borlänge och Falun
 • Framtagande av brunnslägen
 • Upphandling och kontroll av brunnsborrning
 • Provpumpning
 • Framtagande av vattenskyddsområde
 • Legalisering
 • Framtagande av övervakningsprogram
 • Brunnsrensningar
Ny grundvattentäkt i Skutskär
 • Förstudie
 • Framtagande av brunnslägen
 • Upphandling och kontroll av brunnsborrning
 • Provpumpning
 • Behandlingsförsök
 • Beställarstöd vid projektering, utbyggnad och tillståndsprocess
Ny grundvattentäkt för Rättvik
 • Förstudie och kartering
 • Framtagande av brunnslägen
 • Upphandling och kontroll av brunnsborrning
 • Provpumpning
 • Legalisering
Tillstånd för vattenuttag Mobyheden (Ockelbo)
 • Framtagande av underlag för ansökan inkl. samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning
 • Förstudie och kartering
 • Framtagande av brunnslägen
 • Upphandling och kontroll av brunnsborrning
 • Provpumpningar
 • Legalisering
Gävles vattenförsörjning
 • Driftoptimering/driftstrategi av befintligt vattenförsörjningssystem
 • Utförande och provpumpning av ny produktionsbrunn
 • Undersökning för infiltrationsytor
 • Undersökning av PFAS i grundvattnet
Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde
 • Framtagande av nytt vattenskyddsområde genom utveckling av ny metod för utarbetande av vattenskyddsområdesgränser och bedömning samt värdering av risker.
Vattenskyddsområde för Moras huvudvattentäkt
 • Hydrogeologisk kartläggning
 • Riskinventering
 • Riskbedömning
 • Förslag till områdesavgränsning och föreskrifter för vattenskyddsområdet
 • Samråd med kommun, Länsstyrelsen och fastighetsägare
Vattenskyddsområde för Orsas huvudvattentäkt
 • Hydrogeologisk kartläggning
 • Riskinventering
 • Riskbedömning
 • Förslag till områdesavgränsning och föreskrifter för vattenskyddsområdet
 • Samråd med kommun, Länsstyrelsen och fastighetsägare
Svärdsjö grundvattentäkt
 • Framtagande av kompletterande brunnar
 • Utredning av driftproblem
 • Renovering och ombyggnation av beredningssystem för järn- och manganavskiljning, pH-justering samt alkalisering
 • Försök med spärrvatteninfiltration
Sångåns grundvattentäkt
 • Utredning och provpumpning
 • Beredningsförsök
 • Projektering
 • Tillstånd
 • Vattenskyddsområde
 • Återinfiltration
 • Driftinstruktioner
Vansbro grundvattentäkt. Åtgärder att långsiktigt lösa kapacitets och kvalitets problem.
 • Återinfiltrationsförsök
 • Framtagande av nya brunnar
 • Undersökningar för reserv/kompletterande vattentäkt
 • Övervakning av gundvattennivåer
 • Brunnsrensningar
 • Sprinklerinfiltration
 • Prospektering av reservvattentäkt
Lindesberg och Noras vattenförsörjningssystem
 • Kartering och bedömning av vattenresurser i området
 • Grundvattenundersökningar
 • Förstärkningsåtgärder i befintlig grundvattentäkt
 • Strategi och funktion för sammankoppling av försörjningsområdena
 • Projektering av om och nybyggnationer för ihopkoppling av befintliga och framtida vattentäkter
Beskrivning och driftinstruktioner för vattenverk
 • Björbo vattenverk
 • Fornby vattenverk
 • Tallbackens vattenverk
Brunnsrensningar
 • Börstil
 • Dalfors
 • Gimo
 • Katrineholm
 • Lennheden
 • Roddarne
 • Smijolet
 • Svärdsjö
 • Uppbo
 • Vingåker
 • Äppelbo
 • Östhammar